Hãy nhìn lại lối sống của bạn.

Tsos mob thiab tshuaj kho tus mob ntshav siab (hypertension)

1 2.156.319

- Advertisement -

Ntshav siab (hypertension) yog ib tus mob muaj ntau teeb meej rau cov tib neeg laug. Xis li hauv peb tsab ntawv Mob ntshav siab (Hypertension) yog tus mob dab tsi? peb twb hais txog lawm. Ib tsoom saib mus ntxiv tau.

Hnub no peb yuav mus piav txog cov tsos mob thiab kev kho tus mob ntshav siab no.

Cov tsos mob ntawm tus mob ntshav siab zoo li cas ?

Tus mob ntshav siab (hypertension) no thaum chiv thawj mob cov tsos mob yeej tsis tawm meej. Txhua tus muaj mob ntshav siab yog tsi mus ntsuag mob yeej tsis paub tias hauv yus nrog cev xeeb mob lawm.

Txij thaum cov tsos mob tawm meej rau koj hnov thiab pom ces twb yog mob nyhav lawm. Ib txhia cov neeg muaj mob ntshav siab tsuas pom pheej mob taub hau tsuj tsawv, laj ua pa, qeej tus ces los ntshav ntswg (tab sis tsi yog kwv los ntshav ntswg ces txawm yog mob ntshav siab, qhia kom ib tsoom to taub).

Yog koj pheej mob taub hau nyhav thaum koj yom zog, ua ncig leeg, siab dhia ceev,… mus ntsuag mob ces pom twb mob ntshav siab loj lawm.

Mob ntshav siab muaj ntau yam, xis li mob ntshav siab muaj hauv paug, mob ntshav siab muaj hauv paug, mob ntshav siab tim siv tshuaj, thiab mob ntshav siab ntawm cov poj niam muaj me nyuam 4 lub hlis rov nce. Txawm koj raug yam mob ntshav siab twg kuj raug ntshai tshaj. Yog koj tsis kho ces yuav tau khuv xim koj luj neej.

Cov neeg twg yooj yim raug mob ntshav siab ?

 • Cov neeg laug: cov neeg laug muaj 45 xyoos nce. (Hais li tsi yog tias cov neeg 45 xyoos nqeg tsis raug mob ntshav siab).
 • Cov neeg 45 xyoos nce ces poj niam yooj yim mob dua txiv neej. Muaj 45 xyoos nqeg ces txiv neej mob ntau tshaj poj niam.
 • Nyob hauv ib caj ceg (koom yawm koom txiv): yog pog yawg los niam txiv mob ntshav siab ces tub ntxhais kuj yooj yim mob ntshav siab.
 • Cov tib neeg rog, tub nkees taus kev, ua hauj lwm,…
 • Noj ntsev noj roj ntau, noj daw, noj nqaij roj, noj nqaij txhiab nqaij ci lees tuj.
 • Haus luam yeej, kab yeej, yaj yeeb, … haus npias, haus cawv ntau.

Kev khob tus mob ntshav siab zoo li cas ?

Cov neeg mob ntshav siab yuav kho tsi tau zoo tu qab ib zaug li. Yuav tsum siv tshuaj tag sij neej, haus tshuaj txhua hnub kom tus zog sauv ntshav thaum twg twb nyob 140/90 mmHg nqeg (tab sis tsi txhob cia qeg dhau 110/70 mmHg, vim koj mob ntshav siab koj muab tso kom qeg dhau ces yuav ua koj lub cev tsi txaus ntshav yug txawm tuag ib zaug hab).

Yog koj haus tshuaj ceem tus mob ntshav siab ua koj tus zog sauv ntshav nyob li 130/80 mmHg ces zoo tshaj plawg.

Tab sis yuav ceem kom koj tus zog sauv ntshav nyob li cas kuj tsis zoo ib yam ntawm ntau tus neeg. Vim tias yog koj tseem muaj mob ntshav qab zib, mob plawv, … txuam rau thiab ces yuav ceem zoo dua yam. Thaum ntawd koj yuav tsum mloog cov thawj kho mob hais.

Tsi tag li ntawd, koj yuav tsum:

 • Txhob noj qab ntsev, tsuas noj ntsev I-ot muaj li 6g/24h.
 • Tsi haus npias, cawv, luam yeeb, yaj yeeb,…
 • Noj zaub ntau, txhob noj nqaij rog, tsi noj roj.
 • Ua hauj lwm txhua hnub, txhob nyob pw ib thaj.
 • Haus tshuaj kho mob ntshav siab lees tuj txhua hnub.

Mob ntshav siab siv yam tshuaj twg thiaj li zoo ?

Muaj ntau yam tshuaj los kho tus mob ntshav siab no. Xis li hauv qab no yog cov tshuaj feem ntau tau siv hauv cov tsev kho mob thiab kho tau zoo heev:

 • Amlodipine 5mg, 10mg
 • Nifedipine (Adalat) 10mg, 20mg
 • Enalapril 5mg
 • Perindopril (Coversyl) 2mg, 4mg, 8mg
 • Bisoprolol 2,5mg, 5mg, 10mg
 • Thiazide (cov tshuaj dim zig)

Mus saib ntxiv: Mob ntshav siab (Hypertension) yog tus mob dab tsi?

- Advertisement -

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

1 bình luận
 1. Tub hmoob Nói

  Zoo thiab muaj nqi kawg li os phooj ywg.