Hãy nhìn lại lối sống của bạn.

Mob ntshav siab (Hypertension) yog tus mob dab tsi

0 243.255

- Advertisement -

Mob ntshav siab (hypertension) yog ib tus mob txaus ntshai tshaj plawg rau peb tib neeg. Yog tias koj tsis ntxov pom thiab tsis ntxov kho ces yeej yuav raug mob nyhav ib yam li peb Hmoob tus phab Ej Nom Phaj es kawg tag sim neej mus xwb li.

Mob ntshav siab yog tus mob dab tsi?

Xis li nyob ntawm lub npe hais los mas yog cov ntshav siab. Tab sis tsi yog li ntawd. Mob ntshav siab yog tus mob uas tau xeeb txawm los ntawm cov sauv ntshav hauv yug lub cev. Yog koj noj haus tsi txuag ncauj, noj nqaij rog ntau,… ntev zuj zug mus cev hauv nruab nrog sauv ntshav xeeb txawm muaj roj.

Cov roj no nws lu ruaj rau nruab nrog sauv ntshav. Txawm ua rau nruab nrog sauv ntshav yau mus tsis txaus kev rau cov ntshav ntws mus. Vim li ntawd nws txawm twv tuaj rau hauv lub plawv, lub plawv ces pheej tsu cov ntshav mus. Ob qhov no txawm ua xeeb tawm ib tus zog sauv ntshav (Blood pressure) tiv tsam txoj sauv ntshav.

Zog sauv ntshav loj npaum twg thiaj yog ntshav siab?

Nyob ntawm ib tus tib neeg muaj zog ces tus zog sauv ntshav (Blood pressure) nyob xis li 90/60 mmHg txog rau 130/80 mmHg.

Ib tus neeg muaj mob ntshav siab yog tus uas ntsuag tau tus zog sauv ntshav siab dua (higher) 130/80 mmHg rov nce. Yam ntxwv li koj ntsuag tau koj tus zog sauv ntshav (Blood pressure) thaum koj nyob so los siav muaj li 140/90 mmHg ces koj mob ntshav siab ib puas feem puas (100%) lawm. (Yog koj tab tom txog siav xis li khiav, ntshai, nyiv ua hauj lwm tag,… ntsuag tau tus zog sauv ntshav siab los nws tsis leej. Tus zog sauv ntshav tsuas teev thaum koj nyob so los siav).

Hos yog koj ntsuag tau koj tus zog sauv ntshav qes dua (lower) 90/60 mmHg ces koj raug mob ntshav qes. Xws li koj tsi txaus ntshav yug koj tus kheej, pheej ua koj txog siav, dawb tawv muag, tsaug muag, …

Tus mob ntshav siab txaus ntshai npaum cas?

Yog koj raug mob ntshav siab koj tsi kho zoo thiab noj haus tsis caiv ncauj ces zoo tshaj yog mob nyhav tuaj, phem ces yeej kawg tuag.

Vim lis cas peb hais li ntawd? Peb tsis lam hem leej twg. Tus mob ntshav siab yuav xeeb tawm muaj ntau yam mob ntxiv hauv qab no:

  • Mob plawv: Ua rau lub plawv siv zog nyem dhau txawm ua rau nws txog siav thiab xeeb mob plawv (Heart failure).
  • Tauv sauv ntshav: Yam mob no yog roj dais sauv ntshav twv muaj, hos vim mob plawv muaj ntshav nkoos mus dais sauv ntshav twb muaj. Feem ntau yog tauv cov sauv ntshav yug lub plawv thiab cov sauv ntshav hlwb.
  • Tawg sauv ntshav: tus zog sauv ntshav loj dhau ua cov sauv ntshav tsam dhau txawm tawg. Feem ntau yog tawg sauv ntshav hauv lub hlwb, hauv nruab ce,…

Siab ntxiv: Tsos mob thiab tshuaj kho tus mob ntshav siab (hypertension) .

Xam tias tsab ntawv no yuav pab tau koj paub dos dis txog tus mob ntshav siab. Muaj los dab tsi nrog peb tham ces Comment rau hauv qab no. Los xa email tuaj rau peb kuj tau.

- Advertisement -

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.