Hãy nhìn lại lối sống của bạn.

Kev tswj ntshav siab rau neeg mob ntshav siab

0 2.356.426

- Advertisement -

Kev Tswj Ntshav Siab

Ntshav siab (ntshav cua siab) feem ntau raug hu ua tus kab mob tua neeg ntsiag to. Hu li no vim tias muaj ntau tus neeg uas muaj tus mob no yeej tsis paub txog nws. Ntshav siab yog muaj txog 140/90 mm Hg lossis siab dua. Yuav paub tias koj muaj ntshav siab yuav tsum nquag kuaj xyuas. Kev pab txo thiaj tuaj yeem pab tau koj txoj sia. Nod yog qee yam uas tuaj yeem pab koj tswj tau koj li ntshav siab.

Xaiv cov khoom noj zoo rau lub plawv

 • Xaiv cov khoom noj tsuag, muaj roj tsawg. Koj cov khoom noj muaj sodium li 2,400 mg toj hnub xwb lossis tsuas noj raws li koj tus kws kuaj mob tau hais qhia xwb.
 • Txo tsis txhob noj cov khoom noj ntim hauv kaus poom, khoom noj qhuav, khoom noj tsaus ntev, khoom noj ntim, thiab khoom noj ua ceev. Cov khoom noj no muaj ntsev ntau.
 • Noj txiv hmab txiv ntoo thiab zaub 8 txog 10 zaus hauv txhua hnub.
 • Xaiv noj nqaij ntshiv, nqaij ntses, lossis nqaij qaib.
 • Noj cov tseem noob pasta, mov daj lis, thiab taum.
 • Haus cov mis uas muaj roj tsawg lossis tsis muaj roj 2 txog 3 zaug.
 • Nug koj tus kws khomob txog qhov kev npaj noj raws li qhov kev qhia ntawm DASH. Qhov kev npaj no yuav pab txo tau ntshav siab.
 • Thaum koj mus tom ib lub tsev noj mov, hais kom lawv txhob rau ntsev rau koj cov zaub mov noj.

Tswj xyuas qhov hnyav ntawm lub cev kom nyob rau kis zoo

 • Nug koj tus kws kuaj mob seb ib hnub twg yuav noj cov khoom noj muaj calories ntau npaum li cas. Ces yuav tsum noj raws li qhia ntawd.
 • Nug koj tus kws kuaj mob seb qhov hnyav ntawm lub cev uas zoo tshaj plaws rau koj yog li cas. Yog koj lub cev hnyav heev, kev txo qhov hnyav ntawm koj lub cev kom poob qis li 3% txog 5% yeej pab txo tau cov ntshav siab. Lub hom phiaj txo qhov hnyav kom poob qis txog 10% rau hauv ib lub xyoos yog ib lub hom phiaj zoo.
 • Txo tsis txhob noj cov khoom noj txom ncauj thiab cov khoom noj qab zib.
 • Nquag ua ev xaws xais.

Sawv mus los thiab nquag ua haujlwm

 • Xaiv ua cov haujlwm koj nyiam. Nrhiav tej yam uas koj tuaj yeem ua nrog cov phooj ywg lossis tsev neeg. Tej no muaj xws li caij tsheb kauj vab, dia tes taw, taug kev, thiab khiav maj mam.
 • Nres tsheb kom deb me ntsis ntawm lub qhov rooj nkag mus rau hauv lub tsev.
 • Tsis txhob siv ntaiv hluav taws xob siv ntaiv nce.
 • Thaum koj tuaj yeem ua tau ces taug kev lossis caij tsheb kauj vab hloov rau qhov caij tsheb.
 • Txhob haus dej cawv, ua vaj zaub, lossis kho vaj tse ub no.
 • Ib asthiv twg yuav tsum tau ua haujlwm sib mus txog haujlwm siv zog tsawg kawg yog 40 feeb hauv 3 ntawm 4 hnub. 

Tswj xyuas kom txhob ntxhov siab

 • Nrhiav sijhawm so thiab ua kev lom zem. Nrhiav sijhawm luag.
 • Qhia yam koj txhawj xeeb rau koj tus hlub thiab koj tus kws kuaj mob.
 • Mus ntsib tsev neeg thiab cov phooj ywg thiab kav tsij ua cov haujlwm uas koj nquag ua tas li ntawd.

Txo txhob haus cawv ntau thiab txiav luam yeeb

 • Cov txiv neej yuav tsum tsis haus cawv tshaj 2 khob hauv ib hnub.
 • Cov poj niam yuav tsum tsis haus cawv tshaj 1 khob hauv ib hnub.
 • Tham nrog koj tus kws kuaj mob txog kev txiav luam yeeb. Kev haus luam yeeb yuav muaj feem ua rau koj muaj kab mob plawv thiab mob hlab ntshav tawg. Nug koj tus kws kuaj mob txog cov kev pab txiav luam yeeb nyob hauv lub zos thiab lwm yam kev xaiv.

Cov Tshuaj Kho mob

Yog kev pauv hloov hauv yus lub neej tsis zoo txaus, tej zaum koj tus kws kuaj mob yuav sau ntawv yuav tshuaj zoo ntshav siab rau koj. Noj txhua yam tshuaj raws li hais. Yog koj muaj lus nug txog koj cov tshuaj, nug koj tus kws kuaj mob ua ntej tso tseg tsis noj lossis ua ntej yuav hloov.

Koj xav paub ntxiv:

- Advertisement -

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.