Hãy nhìn lại lối sống của bạn.

Kab mob Ej (HIV/AIDS) yog dab tsi thiab tiv thaiv li cas

0 35.138

- Advertisement -

1. Tus Kab mob HIV zoo li cas?

Kab mob HIV yog ib tug kab mob sib kis muaj lub npe hu ua human immunodeficiency virus (HIV). Tus kab mob no yuav ua puas tsua j rau neeg lub nruab nrog cev tiv thaiv kab mob.

Yog tsis muaj lub nruab nrog cev kev tiv thaiv mas lub cev yuav tiv thaiv tsis tau cov kab mob phem uas yuav ua tau kom tib neeg tuag taus. Ces yuav huam ua tus mob hu ua Acquired I mmune Deficiency Syndrome (AIDS) uas yog ntu mob nyhav ntu kawg ntawm tus kab mob HIV.

2. Tus kab mob HIV kis tau li cas?

HIV kis ntawm tus neeg muaj tus mob no tej kua nruab nrog cev xws li ntshav, phev, kua hauv poj niam qhov chaw mos, thiab kua mis. Tus kab mob no yuav kis tau los ntawm kev ua niam txiv, sib qev koob hno (cov neeg uas siv yeeb tshuaj) nrog ib tug neeg muaj tus kab mob.

Muaj tsawg kawg nkaus uas yuav kis tau tus kab mob no ntawm kev ntxiv ntshav los yog lwm yam roj ntsha hu ua (blood clotting factors). Cov poj niam uas muaj tus kab mob no mas yuav kis tau tus kab mob no rau nws tus me nyuam uas tseem xeeb hauv nws plab, los yog thaum lu b caij daws cev, los yog pub nws mis rau tus me nyuam noj.

Tus kab mob HIV kis tsis tau los ntawm yoov tshaj cum tom los yog kev sib chwv sib khuav xws li sib tuav tes, sib hnia thiab sib khawm, hnoos, txham, da dej hauv pas dej ua ke, sib koom chav dej, sib koom diav rawg, twj taig, zaub mov, rooj tog zaum, los yog los ntawm haus ib tug ciav dej.

Tiam sis, kev sib koom siv chais los yog tus txhuam hniav yuav kis tau tus kab mob HIV.

3. Yuav ua li cas ib tug neeg thiaj paub hais tias nws muaj tus kab mob HIV no?

Tib txog kev uas ib tug neeg yuav paub tias nws muaj tus kab mob HIV mas kawg yuav tau tso ntshav kuaj los yog kuaj kua ncauj los yog kuaj zis xwb. Thaum kuaj mas yog yuav ntsuam xyuas saib lub cev ua ntshav tiv thaiv kab mob (antibodies) ntau npaum li. Peb lub hlis tom qab cov neeg uas kis tau tus kab mob no lawm mas, yuav tsom pom cov ntshav tiv thaiv kab mob(antibodies).

Tsawg zaus kawg uas yuav yog ntev li 6 lub hli mam kuaj pom tshwm. Leej twg ho xav kuaj txog tus kab mob no mas kuj mus kuaj tau tom kws kho m ob los sis cov tsev kho mob me uas muaj kev soj ntsuam kuaj tshwj xeeb rau cov kab mob kas cees, tej chaw kuaj txog kev npaj cuab, los yog tseem fwv tej chaw qhia thiab kuaj txog tus kab mob HIV pub dawb rau pej xeem.

4. Cov tsos mob ntawm tus mob HIV zoo li cas?

Qee leej neeg uas raug tus kab mob no tas, ib ob hlis tom qab mas kuj ua mob lu v luv li ib los yog ob lis piam, zoo li mob khaub thuas tsawv xwb, yam li (kub cev, mob taub hau, qaug zog, qog ntshav caj dab thiab qog ntshav puab tais o. Feem ntau cov neeg kis tau tus kab mob lawm kuj tsis pom muaj mob dab tsi ntev ntau xyoo tom qab ntawd.

Lub caij nyoog ntawd mas tus kab mob yuav maj mam ua kom lub cev tsis muaj zog zuj zus ces tus tib neeg lub cev yuav tiv thaiv tsis tau lwm ya m kab mob tuaj raug nws, yam li, ua mob ntswv dej, ntau hom mob cancer, paj hlwb puas thiab yuav poob ceeb thawj. Kuj muaj tsawg tus neeg kawg, thaum kis tus kab mo b no tas tsis pom ua mob dab tsi tab sis nws yeej muaj peev xwm kis tau tus kab mob HIV no rau lwm tus.

5. Leej twg yuav tsum tau soj ntsuam kuaj txog tus kab mob HIV no?

 • Cov txiv neej deev txiv neej uas tsis siv kev tiv thaiv (tsis siv hnab looj chaw mos).
 • Cov neeg uas sib koom koob lo s txhaj yeeb tsh uaj uas t sis raug cai, h no koob dua b rau lub cev (tattooing), los sis tho qhov kauj ntseg rau lub cev nqaij.
 • Cov neeg uas deev coob leej ntau tus.
 • Cov neeg uas muaj tej hom kab mob kas cees (STD), xws li, gonorrhe a, herpes, chlamydia, venereal warts, los sis lwm cov kab mob kas cees.
 • Cov neeg u as tau ntxiv ntshav los sis tau ntxiv tej yam ha uv cov ntshav txij xyoo 1978 mus txog rau ib nrab ntawm xyoo 1985.
 • Cov neeg uas tsis siv dab tsi los tiv thaiv nws thaum nws deev tej tus neeg hais los saum no.
 • Cov neeg uas tsis siv dab tsi los tiv thaiv nws thaum nws deev tus neeg uas muaj tus kab mob HIV.
 • Tag nrho co v poj niam uas cev xeeb tub, thiab cov me nyuam uas yug ntawm cov niam uas muaj tus kab mob HIV.
 • Cov neeg uas nphav raug lwm tus neeg cov ntshav los yog cov kua n ruab nrog cev (piv txwv li, ib tug neeg txhais tes muaj tej qho chaw to ho mus kov tau lwm tus neeg cov ntshav).

6. Tus neeg raug tus kab mob HIV no yuav muaj tus kab mob nrog nws hov ntev?

Cov neeg uas raug tus kab mob HIV no lawm yuav kis tau tus kab mob no rau lwm tus tas nws sim neej li txawm tias yav tas los kuaj tsom pom tus kab mob, tab sis nyem no ho kuaj tsis pom tus kab mob lawm los nws yeej muaj peev xwm kis tau rau lwm tus.

7. Puas muaj kev kho rau tus kab mob HIV?

Muaj ntau cov tshuaj siv los kho tus kab mob HIV. Yog siv cov tshuaj (antiviral) nrog rau lwm yam tshuaj los kho mas yuav cheem tau kom tus mob ts is txhob ua mob sai thiab ua mob loj uas yog ua mob Ej (AIDS).

Cov neeg uas muaj tus kab mob HIV feem ntau noj ob los sis ntau hom tshuaj kho HIV los cheem kom tsis txhob ua mob loj sai. Vim tias tsis muaj ib cov tshuaj uas yuav ntaus tau tus kab mob HIV tawm ntawm lub cev mas feem ntau cov neeg mob yuav tau noj tshuaj mus tag lawv sim neej.

Cov poj niam xeeb tub uas muaj tus kab mob HIV uas noj cov tshuaj cheem tus kab mob mas yuav txo tau qhov uas yuav kis tau tus kab mob HIV rau tus me nyuam thaum nws tseem nyob hauv plab los yog lub caij daws cev (thaum yug tus me nyuam).

8. Yuav tiv thaiv kev kis tus kab mob HIV li cas?

Tib txoj kev uas yuav zam tau qhov kis tau los yog kis tus kab mob HIV rau lwm tus yog yuav tsum caiv kev sib deev thiab tsis txhob sib koom siv koob, tiam sis:

Cov neeg uas muaj kev plees kev yi yuav tsum:

 • Tsis txhob deev coob leej ntau tus neeg thiab yuav tsum tsis txhob deev cov neeg uas yus tsis paub hais tias nws tau deev lwm leej lwm tus li cas lawm.
 • Siv hnab yas looj txiv neej qhov chaw mos thaum sib deev (tsis hais ntawm qhov paum, qhov ncauj, los sis qhov quav).
 • Tsis txhob haus dej haus cawv thi ab siv yeeb tshuaj uas yuav ua rau yus lub hlwb khiav tsis zoo coj tsis tus ces yus yuav raug rau txoj kev puas tsuaj.

Cov neeg txhaj yeeb tshuaj tsis raug kev raws cai yuav tsum:

 • Tsis txhob qev nws tej koob los yog tej cuab yeej siv txhaj tshuaj rau lwm leej lwm tus.
 • Siv cov koob thiab tej cuab yeej siv txhaj tshuaj huv si xwb.
 • Nhriav kev pab txiav yeeb tshuaj.

Cov neeg ua hauj lwm hauv qhov chaw saib xyuas pej xee m kev noj qab haus huv hauv zej zog yuav qhia tau txog tej kev pab uas yus yuav mus nqa tau tej ko ob huv si los siv, xws li, tej kev pab cuam uas muaj nqa cov koob siv lawm mus pauv cov tshiab, los yog, tej chaw muag tshuaj, thiab tsis tas li lawv kuj qhia txog tej chaw pab txiav yeeb tshuaj.

Cov poj niam uas cev xeeb tub uas muaj tus kab mob HIV yuav txo tau lawv qhov kev kis rau lawv tus me nyuam uas tseem nyob hauv plab mas lawv yuav tau noj cov tshuaj tshwj xeeb pab cheem tus kab mob HIV.

Koj xav paub ntxiv:

- Advertisement -

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.